pondělí 9. srpna 2010

Sen krále Nebúkadnesara

Sen krále Nebúkadnesara

Cituji z knihy John. A. Sanford: Sny a léčení

Třidsátý verš v druhé kapitole knihy Daniel shrnuje v jedné větě základy Jungovy teorie snů. Král Nebúkadnesar měl sen a chtěl si ho dát vyložit, protože jako každý obyvatel starobylého Babylónu i on věřil snům a jako král také veřil, že Bůh posílá zprávu, která je důležitá pro bezpečnost trůnu a blahobyt království. Problém byl v tom, že si nemohl vzpomenout, o čem se ve snu mluvilo…. Král Nebúkadnesar si nemohl na sen vzpomenout, ale to ho nezastavilo a zeptal se moudrých mužů na svém dvoře, aby mu sen vyložili. „Řekni svým služebníkům ten sen a my ti sdělíme výklad,“ odpověděli mu. Postoj vykladačů se zdá rozumný, protože jak by sen mohli vyložit, aniž by vědeli o čem je? Ale Nebukadnesar rozumný nebyl a požadoval, aby mu dali sen i výklad. Pokud ne, řekl, nechá je všechny popravit. A tak byl vydán příkaz, aby byli popraveni všichni vykladači snů v zemi. To znamenalo také hebrejského proroka Daniela a jeho tři přátele Hannijáše, Mišaele a Azarijáše, protože oni také patřili k moudrým mužům u dvora. Aby zachránil svůj život i životy přátel, uvedl se Daniel do tranzu a v něm mu byl sen odhalen. Daniel se pak ohlásil u Nebúkadnesara a ten se ho ptal, jaký to byl sen a proč se mu zdál. Daniel odpověděl: „To tajemství mi bylo odhaleno…. Z tohoto jediného důvodu: aby se král dověděl, co to znamená, a aby pochopil své nejvnitřnější myšlenky.“

Touto jedinou větou řekl Daniel hodně.

…. Každý sen je osobním zážitkem, ve kterém je nám odhalen kousek vědění o nás samotných. Je to poznání, které přichází formou zážitku „aha“ – prohlédnutí nebo osvícení, po němž jsme vědomější a rozvinutější než dříve.

To, že prorok Daniel dovedl říci toto všechno tak stručně zhruba před 2100 – 2600 lety, naznačuje, že vědění o snech je velmi staré a moudří muži a ženy je vlastnili po mnoha století. Teprve v nedávných dobách byla tato moudrost zapomenuta.“ Tolik z knihy J.A Sanforda.

A tady je sen krále Nebukadnesara a výklad Daniela, odkaz na internet.

Zdroj: http://www.freewebs.com/paprsek/socha.htm

Sen a jeho výklad

Ty jsi, králi, viděl jakousi velikou sochu. Byla to obrovská socha a její lesk byl mimořádný. Stála proti tobě a měla strašný vzhled. Hlava té sochy byla z ryzího zlata, její hruď a paže ze stříbra, břicho a boky z mědi, stehna ze železa, nohy dílem ze železa a dílem z hlíny. Viděl jsi, jak se bez zásahu rukou utrhl kámen a udeřil do železných a hliněných nohou sochy a rozdrtil je, a rázem bylo rozdrceno železo, hlína, měď, stříbro i zlato, a byly jako plevy na mlatě v letní době. Odnesl je vítr a nezbylo po nich ani stopy. A ten kámen, který do sochy udeřil, se stal obrovskou skálou a zaplnil celou zemi. (Dan 2,31-35)

Král viděl ve svém snu obrovskou sochu složenou z několika částí. Shrňme si to:

Hlava ze zlata

Hruď a paže ze stříbra

Břicho a boky z mědi

Stehna ze železa

Nohy dílem ze železa a dílem z hlíny

Kámen, který zničil sochu a stal se skálou

Daniel nejen že viděl sen, ale všemocný Bůh mu sdělil také jeho výklad:

Toto je sen. Též jeho výklad řekneme králi: Ty, králi, jsi král králů. Bůh nebes ti dal království, moc, sílu a slávu. A všechna místa, kde bydlí lidé, polní zvěř a nebeské ptactvo, dal ti do rukou a dal ti moc nad tím vším. Ty jsi ta zlatá hlava. (Dan 2,36-38)

Daniel sděluje králi, že každá část sochy představuje určité království. To první – hlavu z ryzího zlata – odhaluje Daniel jako království Babylóna, které bylo světovou velmocí v letech 606 – 539 př.n.l. Zajímavostí je, že zlato bylo skutečně nejoblíbenějším kovem v Babylóně. Budovaly se z něj paláce, chrámy, zdi, sochy… Zlato ukazuje na bohatství, nádheru a slávu tohoto království.

Po tobě povstane další království, nižší než tvé… (Dan 2,39)

Historie nám říká, že po 67 leté vládě byla babylónská říše poražena královstvím Médů a Peršanů. Symbolem Médo -Persie spojené Kýrem byly dvě stříbrné paže a hruď. Vláda Médo-Persie trvala 208 let, od roku 539 do roku 331 př.n.l. Médo-Perské království nebylo tak bohaté a nádherné jako Babylón, ale jeho armáda byla silnější. Zajímavé je, že jak kovy na soše ztrácejí na své hodnotě, tak zároveň roste jejich pevnost. Jsou i další zajímavé souvislosti mezi Médo -Persií a stříbrem. Stříbro bylo například měnovou jednotkou v tomto království a médo-perští vojáci si stříbrem zdobili svou zbroj.

…a pak další, třetí království, měděné, které bude mít moc nad celou zemí. (Dan 2,39)

Historické záznamy potvrzují, že poslední perský král byl poražen roku 331 př.n.l. řeckými armádami, které vedl mladý a schopný král – Alexandr Veliký. Řecké království dobylo mnohem více území, než dvě předchozí království. Vláda Řecka trvala 163 let, od roku 331 do roku 168 př.n.l. Mimochodem řečtí vojáci byli vyhlášení tím, že celá jejich výzbroj byla z mědi.

Čtvrté království bude tvrdé jako železo, neboť železo drtí a drolí vše, a to království jako železo, které tříští všechno, bude drtit a tříštit. (Dan 2,40)

V roce 168 př.n.l. získala nadvládu nad tehdejším civilizovaným světem Římská říše. V prorocké řeči železo perfektně vystihuje podstatu tohoto království – ukazuje na jeho vojenskou sílu (výzbroj římských vojáků byla železná) a disciplínu, jeho tvrdou nadvládu nad mnohými podrobenými národy, na jeho zákony, kterým byli nuceni se podřídit lidé široko daleko. Všechny charakteristiky tohoto království se dají spojit se silou, pevností a trvanlivostí železa. Toto království vládlo do roku 476 n.l.

Že jsi viděl nohy a prsty dílem z hrnčířské hlíny a dílem ze železa, znamená, že království bude rozdělené a bude v něm něco z pevnosti železa, neboť jsi viděl železo smíšené s jílovitou hlínou. (Dan 2,41)

Tady přichází ve výkladu snu zvrat. Danielovo proroctví o čtyřech po sobě jdoucích královstvích lze vysvětlit racionálně – jistě mohl předpokládat, že po jedné světové velmoci přijde druhá, pak třetí a čtvrtá… Ale co je zajímavé, sen, který Daniel vykládá, nepředpovídá, že by po čtvrtém království přišlo království páté. Naopak proroctví ukazuje na rozpad čtvrté říše na menší územní celky, které už nebudou spojeny do světové velmoci.

Římské království bylo oslabeno a byly to útoky malých barbarských kmenů, které vyústily v porážku Říma. Ve skutečnosti každý z těchto malých národů získal kousek toho, co po porážce velkého impéria zůstalo. Zajímavé je, že jako je deset prstů na nohou sochy, těchto nástupnických národů bylo také deset. Sedm z nich se přeměnilo v evropské národy, které existují až dodnes, tři zmizely ze scény dějin díky “malému rohu” z Daniele 7. kapitoly. (Toto proroctví jasně odhaluje totožnost “malého rohu” na základě mnohých poznávacích znaků. Ale k tomu se dostaneme v samostatném článku.)

Že jsi viděl železo smíšené s jílovitou hlínou, znamená, že se bude lidské pokolení mísit, avšak nepřilnou k sobě navzájem, jako se nesmísí železo s hlínou. (Dan 2,43)

Sen vykládaný Danielem předpovídá, že přes veškeré snahy tyto evropské národy, které povstaly po pádu Říma, neuspějí ve snaze utvořit pátou celosvětovou říši pod vládou jednoho panovníka. Ačkoliv se o to ať už diplomacií nebo vojenskou silou mnozí pokoušeli, nepovedlo se. Karel Veliký, Ludvík XIV., Napoleon, Vilém II., Hitler ani mocnosti, které se o to pokoušejí dnes neviděli naplnění svého snu – spojení Evropy pod autoritou jediného vládce.

Až dosud jsme se z Nebúkadnesarova snu mohli dozvědět toto:

Zlatá hlava = Babylón (606 – 539 př.n.l.)

Hruď a paže ze stříbra = Médo-Persie (539 – 331 př.n.l.)

Břicho a boky z mědi = Řecko (331 – 168 př.n.l.)

Stehna ze železa = Řím (168 př.n.l – 476 n.l.)

Nohy dílem ze železa a dílem z hlíny = národy Evropy (od r. 476 dodnes)

Král Nebúkadnesar uznal přesnost snu i výkladu, poklonil se Danielovi, povýšil ho a zahrnul bohatstvím.

Každý má přístup k hlubokému vědění a poznání. Na to je potřeba otevřít oči a srdce:-). Cantadora

Žádné komentáře:

Okomentovat