středa 21. prosince 2011

psychoanalýza-sny-daseinanalýza

Přemýšlím, kam mně po letech zavedla moje práce se sny a teď jsem směr ve kterém uvažuji, s pomocí doktora Kamila Černého, definovala jako daseinanalýzu. Od výcviku v skupinové psychoanalýze jsem se velmi přirozeně dostala k daseinanalýze.

"Samotný počátek vzniku daseinsanalýzy můžeme hledat v potřebě duševně-duchovní proměny v období mezi dvěma světovými válkami. V oblasti psychiatrie se ve 20.letech objevilo hnutí, částečně vyvolané diskuzí kolem freudovské psychoanalýzy a částečně vědeckou nejistotou v tradičním systematizování klinické psychopatologie, které hledalo nové pochopení základů lidské existence a její poruchy. Dosavadní čistě biologický a přírodovědecký přístup ve vědách o člověku (a psychoterapii zvlášť) byl shledán jako nedostatečný a omezující možnosti léčby.


To vedlo ke vzniku tzv."antropologické" psychiatrie, která byla zahájena renomovanými výzkumnými pracovníky jako byl Ludwig Binswanger, Viktor von Weizsäcker, Viktor von Gebsattel, Eugene Minkowski, Erwin Straus, Rollo May, RD Laing, aj. Dalšími, kteří významně přispěli k rozvoji daseinsanalýzy byli Medard Boss /1903- 1991/ a Gion Condrau. U nás zejména Doc. PhDr. Oldřich Čálek, CSc. psychoterapeut, překladatel a filosof.

Dasein, které Patočka přeložil do češtiny jako pobyt, lze chápat jako specificky lidský způsob bytí ve světě, v jeho jedinečných a konkrétních podobách každé jednotlivé existence. Analýza je rozbor tohoto „bytí tu“. Jeho promýšlení vedené existenciály jako je naladěnost, rozumění, osobní možnosti, svoboda, autenticita, konečnost, čas, smysl aj.

Daseinsanalýza svým fenomenologickým zaměřením staví na zachování původních a přirozených lidských skutečností, zkušeností a hodnot. Podněcuje k obnově lidské svobody a odpovědnosti. V intencích požadavku fenomenologické filosofie návratu k věcem samým, nechává lidské věci tak, jak jsou, jak byly popsány a vyřčeny pacientem. Neredukuje je, nepoužívá žádných předem daných teoretických konstruktů, vychází z věci samé a z jejích souvislostí. Klíčem ke všem souvislostem a významovému porozumění je pacient sám. Člověk je tím, kdo rozumí bytí, světu i sobě, což je rozhodující myšlenka, kterou daseinsanalýza rozvíjí v psychoterapii.

Daseinsanalytik se při své terapeutické práci s pacientem zaměřuje na jeho bytí ve světe, tj.jeho dasein. Otevřeným nasloucháním všemu, o čem pacient hovoří, jeho porozumění světu a sobě samému, jeho naladěnosti a otevřenosti, sledováním existenciálních vodítek a následně odpovědným, odborným a autentickým vedením terapeutického procesu směřuje terapeut svého pacienta ze stavu ne-moci k obnově jeho autentických možností, k jeho zdraví.

Vedle pacientových přání a cílů definovaných během sezení, je v pozadí terapeutického procesu vždy pacientovo sebe-vědomí a možnost být sám sebou. Svobodně, tvořivě a odpovědně se začlenit do lidské společnosti, v níž může svým jedinečným způsobem být a nově čelit situacím, v nichž se ocitá.

Užití daseinsanalýzy je široké, od prvotního užití při léčbě schizofrenie je v našich podmínkách nejvíce zkušeností s léčbou poruch neurotických a psychosomatických. Také v rozvoji osobnosti člověka a jeho možností, schopnosti se v sobě lépe orientovat a rozumět tak lépe sobě, druhým i světu.

...
Mnoho zájemců o tzv. humanistické směry v psychoterapii může daseinsanalýza odradit svými nároky. Nejde však o nároky na pacienta, nýbrž na jeho terapeuta. Daseinanalytický psychoterapeut se při své terapeutické práci opírá nejen o biologické, psychologické, sociální a kulturní znalosti o lidské existenci. Jeho úkolem je zároveň poctivé promýšlení základních filosofických otázek, které se týkají toho, co je specificky lidské a co jako takové může stonat v každém člověku. Často jsou právě tyto aspekty neuvědomované, nevyslovené a netematizované. Daseinsanalytik je otevřen všemu, s čím se setkává, pečuje o svůj jemnocit, aby tak mohl lépe porozumět a pomoci tomu, kdo se na něj obrací. Nevnucuje vlastní interpretace, nemanipuluje, svůj postup vždy koriguje s pacientem samým a jedná v zájmu pacienta a jeho léčby. Je ochotný znova a nově hledat způsob vedení terapeutického procesu, který bude nejlépe odpovídat pacientově jedinečnosti a povede k jeho úzdravě."
Celý článek na webových stránkách:
http://www.da-psychoterapie.cz/CZ/daseinsanalyza
Veřím, že přispívám k této práci vším co dělám a každým svým slovem při setkávání s lidmi, kteří mně vyzvali ke spolupráci na své cestě...
Cantadora

Žádné komentáře:

Okomentovat