pátek 31. března 2023

Velikonoce


Velikonoce se blíží, připomínám to hlavně sobě; jak budou přípravy na nejvýznamější svátek vypadat. Nebyla jsem vychovávaná v tradičním křesťanském duchu, takže si připomínám tradice spojené s ukřižováním a zmrtvychvstáním Ježíše.
Křesťané o Velikonocích oslavují tzv. svatý týden (či pašijový nebo velký týden), který začíná Květnou nedělí, a Velikonoce jako takové končí Bílou nedělí (2. velikonoční nedělí). Každý z dní má svůj vlastní název, význam a s ním i spojené tradice. Každý rok to prožívám silněji, na symbolické rovině je to nejzázračnější transformace. A to nemluvím o náboženské rovině, je to také symbol psychologické cesty skrze utrpení k novuzrození v jiné formě. Občas se to podaří i v terapii, ale to jsem se vzdálila od křesťanské mytologie do terapeutické ordinace. Radost mám velikou, čas naděje nadchází. 
Termíny svatého týdne 2023
  • Květná neděle - 2. dubna 2023
  • Modré pondělí - 3. dubna 2023
  • Šedivé úterý - 4. dubna 2023
  • Škaredá středa - 5. dubna 2023
  • Zelený čtvrtek - 6. dubna 2023
  • Velký pátek - 7. dubna 2023
  • Bílá sobota - 8. dubna 2023
  • Velikonoční neděle - 9. dubna 2023
  • Velikonoční pondělí - 10. dubna 2023 

Hezké sny. Cantadora

sobota 25. března 2023

dar Nic

 


Vím, že název Dar nic nedává smysl, ale stalo se. Marcela Lobos ve svém webináří, kterého jsem se účastnila, nás prováděla technikou, já jsem si ji upravila a udělala jako imaginaci Setkání se svojí moudrostí. Jádro imaginace bylo požádat vnitřní bytost nejvyšší moudrosti o dar, který si můžu přinést z hlubin nevědomí jako praktickou pomůcku pro svoji cestu k vyššímu vědomí. Má Moudrost mi totiž darovala NIC. V průběhu samotné imaginace jsem pocítila rozpaky a mírné zklamání z takového daru Ničeho. Po skončení imaginace se okamžitě začali dít synchronicity, které pokračují už víc než týden a nepřestávám být ohromena tím, co objevuji o daru Nic.

První synchronicita se dostavila okamžitě. Volala mi kamarádka, že někam odjíždí, ale necítí se dobře. Vnímala jsem obavy z cesty a tak jsem ji popřála šťastnou cestu a vyslovila přání, ať se jí Nic špatného cestou nepřihodí. Ohromilo mě spojení nic a nestane. Tím se rychle spustilo otočení úhlu pohledu na dar nic. A začala jsem si uvědomovat, že asi jsem dostala dar, kterého hodnotu vůbec neznám. A ano další dny se odehrálo množství synchronicit, byla jsem jejich hojností zaskočena, zmíním dvě. 

Dívám se na vtipný seriál Mladý Sheldon, tento týden běžel na HBO čtvrtý díl šesté série. A tiše jsem pozorovala, že Sheldon řešil existenci nuly a nicoty, kterou přirovnával k síle zrodu vesmíru. Spojil to dohromady a modlil se k nule jako k nejvyššímu řádu jednoty. Kdo má možnost dívat se na seriál, vřele tento díl doporučuji, je tam vtipně vysvětleno, jak si naše mysl s námi hraje při pochopení reality. 

 A ta druhá synchronicita je z knihy Anthony De Mella: Bdělost. Dnes jsem ji vytáhla z knihovny, že si ráno něco budu čít. Otevřela jsem nahodile stránku a znovu jsem jako synchronicitu začetla do textu  o velkém NIC. Možná největším. A to je mnohem složitější nic Antonyho de Mella na pozadí úvahy o existenci Boha.

Cituji z jeho knihy, str. 152:

" Jelikož nemůžeme vědět, co Bůh je, ale spíše co není, nemůžeme tedy ani uvažovat o tom, jaký je, ale spíše jaký není." Tomáš Akvinský Summa Teologica.... V knize O moci Boží sv. Tomáš píše: "Toto je vrchol lidského poznání Boha - poznat, že Boha nepoznáme." Tento pan (Akvinský) byl považovám za kníže teologů. Byl to mystik a dnes je to kanonizovaný světec. Stojíme tedy na dosti pevné půdě. 

V Indii pro to máme sanskrtské rčení: "Neti, neti." Znamená to: "Tohle ne, tohle ne." A tuto metodu sv. Tomáše  nazývají via negativa, negativní cesta. C. S. Lewis si psal deník, když jeho žena umírala. Jeho titul zní Svědectví o zármutku. Jeho žena byla Američanka a velmi ji miloval. Svým přátelům řekl: "V šedesáti mi dal Bůh to, co mi ve dvaceti odepřel." Umřela v bolestech na rakovinu, krátce poté, co se vzali. Lewis píše, že celá jeho víra se rozpadla jako domeček z karet. Byl to velký zástance křesťanství, ale když ho potkalo neštěstí, kladl si otázku: "Je bůh milující otec nebo je to velký vivisektor?" Pro oboje lze najít pádné důvody.....  

Lewis ve svém deníku také píše, že o Bohu nemůžeme vědět NIC a dokonce i naše otázky týkající se Boha jsou nesmyslné. ... Konečnou fází poznání Boha je tedy poznat, že nevíme. 

Naše největší neštěstí je, že toho víme příliš mnoho. Tedy myslíme si, že víme, to je naše neštěstí. Protože nemůžeme NIC objevit. ..."

 Čím víc se nořím do daru NIC, tím větší hloubku objevuji a naprosto to přesahuje jednoduchost mé představy o nic, že nic je prostě nic. Vedou mě krok za krokem synchronicity, které nabírají sílu o jaké jsem netušila. Žeby měl pravdu člověk, který říká, že  jedna a jedna může být nekonečné množství správných řešení? Tak uvidíme.

Vše začalo na úvodním webináři  Marcely Lobos ke kurzu 13 měsíců moudrosti. Děkuji za obrovský dar a šťouch. 

Krásné sny. Cantadora


pátek 3. března 2023

třetí vývojové stadium

Pokračování předchozího článku.


 "Integrálně-transpersonální stadium.

Jeli- však progresivně a tvořivě překonán jednostranný a obranný charakter racionálního stadia, rozvíjí se integrálně-transpersonální stadium vývoje vědomí. Jung a Neumann by ho označili za vlastní individuaci, která rozšiřuje jáské vědomí na vědomí bytostného Já ve smyslu nové centroverze ( osobně nazývám toto centrum kosmocentrické), ve které jsou jako nosné a spojující pozadí zakoušeny také transpersonální dimenze a jednostná zkušenost. K tomu by byla nutná také souhra nebo syntéza  matriarchálního a patriarchálního vědomí. Wilber rozlišuje v transpersonální oblasti ještě stupeň psychický, subtilní, kauzální a nonduální. Nonduální vývojový stupeň řeší rozpory mezi subjektem a objektem, mezi zakoušeným, objektem zkušenosti a procesem zakoušení."

 V mé práci se sny pracujeme s rozšiřováním vědomí ve třetím stupni. Jsou i snící, kteří  dlouhodobě zůstávají v egocentrickém stavu vědomí, více-méně i jejich sny je tlačí k dalšímu vývoji.  Kompenzační a prospektivní funkce snu jsou nejčastějšími funkcemi ve snech. Otázkami se pokoušíme otevřít a zvědomit překážky na cestě k dalšímu vývoji vědomí. 

Sen o dvou hadech považuji za symbolický sen, kde téma vývoje vědomí se aktualizovala. Uvidíme jestli to bude boj nebo tanec. V každém případě sen neberu jenom jako individuální příběh jednoho snícího, ale jako téma zápasu lidstva, které stojí na křižovatce. Může regredovat a být pohlcené nevědomím, nebo se masově posunout a přejít do třetího stadia vývoje vědomí. Moc nám to přeji k záchraně a spáse naší planety a lidstva.

P.S. K tomuto tématu patří sen a další předchozí články o stupních vývoje vědomí, číst odděleně nedává ucelený smysl.   

Krásné sny. Cantadoračtvrtek 2. března 2023

První a druhé stadium vývoje vědomí

str. 461-462; Slovník analytické psychologie

"1. Archaicko-prepersonální stadium vývoje. (Neumannem označované za úroborické, archaické, vegetativně-animální). Na této úrovni ještě neexistuje výrazné rozlišování mezi subjektem a objektem, já a světem, já a ty, vnitřním a vnějším. Dimenze času a prostoru nehrají roli. Neexistuje výrazně vymezené jáské prožívání, existuje spíše jakýsi způsob předvědomého prožívání jednoty a celosti, označovaný také jako symbióza nebo duální unie. I když je na této úrovni k dispozici jisté vědomí (bdělé vědomí, tělesné vědomí, vnímavé vědomí, citové vědomí), můžeme o těchto stavech říci jen málo, protože jsou prepersonální a preverbální.

2. Diferenciálně-personální stadium vývoje vědomí. E. Neumann popisuje toto stadium jako systémové oddělení nebo diferenciaci a centroverzi tzn. tvoření jáského centra a osy já-bytostné Já. Hlavním symbolem tohoto stadia je hrdinský boj (zahrnuje oddělení prarodičů, boj s drakem, mýtus hrdinský, princip héros) s cílem vyvinout z archaické, prepersonální původní jednoty a celosti solárně-racionální já. Jednoznačněji lze od sebe vymezit tři dílčí stadia: magické, mytické a racionální. V každodenním životě a ve vývoji vědomí se tyto stavy vědomí často vyskytují střídavě a také zároveň vedle sebe. Na magické úrovni vědomí začínají první výrazná polarizující rozlišování, např. mezi subjektem a objektem, mezi já a světem. Ovšem toto rozlišování je ztíženo častým překrýváním, kterým spolu stále znovu splývá prožívání vnitřního a vnějšího světa. Někdy se magicky prožívajícímu člověku ještě nedaří rozpoznávat určité stránky své bytosti jako k němu příslušné. Tyto zatím neintegrované nebo odštěpené stránky se mu jeví jako bytosti nebo démoni nebo duchové, kteří se ho zmocňují. Jindy však neprožívá určité děje ve svém okolí jako na něm nezávislé a autonomní, nýbrž jako vztažené k sobě. Propadá egocentrickému hledisku. Psychoanalýza zde mluví o narcizmu a prožitku omnipotence. Neumann zde mluví o antropocentrizmu, aby nebylo toto zaměření vědomí spojováno s negativně hodnotícím pojmem egoizmu. Je možné jednoduše prokázat, že když vznikají neznámé, nesrozumitelné nebo také obzvláště zatěžující situace, kde jsou dotčeny komplexy, všude tam já velmi rychle sahá zpět k magickým strategiím zvládání. Pouze v klidných, uvolněných a jasných okamžicích je já racionální, rozumné a zralé. Proces diferanciace vědomí pak vede k mytickému stupni: Člověk zřetelněji zažívá svou omezenou moc a svou bezmoc, musí stáhnout zpět své fantazie o omnipotenci, ale objevuje také nové schopnosti sebeutváření. Začíná rozvíjet řeč a cit pro čas a začíná se diferencovaně zabývat představami a přemýšlet o původu věcí, vesmíru, lidí a zvířat, o přírodních jevech, svém těle, potravě, sexualitě, muži a ženě a významu jejich života a umírání. Ještě mnoho ze svého vlastního vnitřního života projikuje na vnější svět, ale stále více uznává autonomii a vlastní zákonitost procesů jak v sobě, tak v okolním světě.  Mytický člověk již není orientovám převážně egocentricky, nýbrž sociocentricky, tzn. v centru pozornosti stojí jeho skupina a vlastní společenský a náboženský systém s odpovídajícími vůdčími osobnostmi. Identifikuje se s nimi a s kolektivními hodnotami. Lidé nepříslušející ke skupině jsou vnímaní jako ohrožující a nepřátelští.

Stadium racionálního vědomí - Neumann mluví o patriarchálním nebo solárně-racionálním vědomí - se odráží v počátcích západní filozofie a patriarchální kultury; prostupuje je predevším symbolika hrdinského mýtu. Člověk a jeho jáské vědomí se pokouší stále více vymanit ze závislosti na vnějších přírodních mocnostech a na vnitřních silách pudů a afektů. Dochází k narůstání konstantnosti a stability jáského vědomí, s tím je spojena schopnost ovládání světa. Jáské vědomí se více orientuje na princip logu.

Osvobození z magického a mytického myšlení se všemi jeho předsudky, strachem a nutkáním a orientace  na principy rozumu, logiky a vědecké prozkoumatelnosti představují pro lidstvo nesmírný pokrok. Teprve schopnost zaujmout relativně neosobní, nestranné, ale také hranice vlastní skupiny přesahující stanovisko nakonec umožňuje například konstituovat lidská práva a tím demokracii a svobodný vývoj individuální osobnosti.

V tomto stadiu mají procesy utváření vědomí, které jsou  nutně spojeny s rozlišováním, polarizací, odmítáním  nevědomých, emocionálních a transpersonálních složek, silný sklon osamostatňovat a absolutizovat se. Tím vzniká jak u jednotlivce, tak v kolektivu stav jednostrannosti, strnulosti, nutkání, odcizování se tělu a nevědomí, doprovázený rozpadem společenského a kulturního hodnotového kánonu a regresivním znevědoměním jednotlivce s tendencí ke zmasovění."

Další stadium integrálně-transpersonální vývoje vědomí v dalším příspěvku.

 Rozepsala jsem se o vývoji vědomí v souvislosti se snem o dvou hadech. Spojte to s příběhem, kterým můžeme procházet při vývoji vědomí v průběhu života. Jak od malého dítěte a jeho prepersonální fáze, přes grandiózní fantazie a představy o sobě a světě se postupně integrujeme do světa jako jeho součást. Abychom nadějně zjistili, že svět v nás a kolem nás po překonání konfliktu polarit může z egocentrického myšlení přerůst do kosmocentrického vědomí. 

 Krásne sny. Cantadora